STICHTING BAALBERGEN FONDS
NOORDWIJK


BELEIDSPLAN 2019-2023


Algemene profilering en bestuurssamenstelling
De Stichting Baalbergen Fonds is opgericht op 21 maart 2005 met als doel het ondersteunen van activiteiten op cultureel, kerkelijk, natuur- en historisch gebied binnen de gemeente Noordwijk.
De stichting is door de belastingdienst in 2005 aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI).
Het bestuur van de stichting bestaat uit:
Willem Baalbergen, voorzitter (vervanger Martha Baalbergen)
Koene Vegter, secretaris
Berthelle Passchier, penningmeester
De stichting beschikt over een website www.baalbergenfonds.nl en een e-mailadres info@baalbergenfonds.nl

Algemene financiële situatie
Realisering van de doelstelling gebeurt op basis van de (rente)-inkomsten van het hoofdkapitaal van € 1.000.000. Hiertoe is voor de eerste vijf jaar, van 2006 tot en met 2010, uitgegaan van een bedrag van ca. € 18.000 jaarlijks. Voor 2011 en 2012 is uitgegaan van maximaal ca. € 20.000 en voor 2013 en 2014 van maximaal ca. € 25.000.
Vanaf 2015 tot en met 2019 is dit jaarlijks maximum verder verhoogd tot ca. € 30.000.
Dit laatste bedrag wordt ook als maximum voorzien voor de komende vijf jaar.
Een en ander is uiteraard mede afhankelijk van de actuele financiële situatie en op basis daarvan kan het maximum tijdens een jaar worden bijgesteld.

Procedure subsidieaanvragen
Subsidieaanvragen kunnen lopende het jaar bij het bestuur worden ingediend ter attentie van de secretaris:
Koene Vegter,
Golfweg 39,
2202 JH Noordwijk,
071-3615044,
info@baalbergenfonds.nl
Aanvragen dienen projecten of investeringen te betreffen die vallen onder de hierboven genoemde doelstelling van het Baalbergen Fonds. Het indienen van de subsidieaanvraag gebeurt bij voorkeur minimaal twee maanden voor aanvang van een project.
De aanvraag bestaat uit:
Aanvragen worden over het algemeen binnen een maand behandeld.

Evaluatie tot 2019
In de afgelopen jaren heeft een duidelijke stijging plaats gevonden in zowel het aantal project-aanvragen als in het totaal uitgekeerde subsidiebedrag.
Zo waren er in 2012 17 subsidieaanvragen met een totaal subsidiebedrag van ca. € 20.000.
In 2018 heeft de stichting diverse projecten van in totaal 25 aanvragers voor een totaalbedrag aan subsidies van € 27.750 gehonoreerd.
Het gemiddelde van het toegekende subsidiebedrag over de afgelopen jaren bedaagt ca. € 1.100 met een behoorlijke spreiding van € 250 tot € 4.000.
De projecten hebben in meerderheid betrekking op cultureel en historisch gebied en in minderheid op kerkelijk en natuurgebied.
Subsidies zijn onder meer verleend aan muziek-, theater- en opera-voorstellingen, diverse exposities en publicaties, enkele literaire projecten, educatieve en culturele activiteiten van wijk- en natuurverenigingen, scholen, kerken en musea.
Opvallend hierbij is de toegenomen spreiding in het type aanvraag, waarschijnlijk mede onder invloed van de toegenomen bekendheid van het Baalbergenfonds in de lokale situatie.
In een enkel geval werd een aanvraag afgewezen omdat er geen of te weinig relatie met de doelstelling van het Baalbergenfonds bestond.

Beleid 2019-2023
Het bedrag van de hoofdsom van € 1.000.000 varieert in de praktijk jaarlijks enigszins, mede onder invloed van de economische situatie, maar blijft over een langere periode bezien toch redelijk stabiel.
Het door de stichting gehanteerde subsidieplafond is de afgelopen jaren geleidelijk aan verhoogd tot het huidige maximum van ca. € 30.000 per jaar.
Ook voor de komende vijf jaar wordt dit maximum als uitgangspunt gehanteerd, met dien verstande dat bijstelling mogelijk is afhankelijk van de actuele financiële situatie.
Wat betreft de doelstelling, de aanvraagprocedure en behandeling van subsidie-verzoeken is voor de komende vijf jaar voor een continuering van het bestaande beleid hierin gekozen.

Al met kan geconstateerd worden dat de Stichting Baalbergen Fonds op een nog steeds toenemende bekendheid kan bogen in vooral het culturele leven van Noordwijk en dat organisaties, verenigingen, stichtingen en personen in toenemende mate een beroep doen op het Baalbergenfonds met het verzoek een financiële bijdrage te leveren aan de realisering van een of meer van hun projecten.
De Stichting Baalbergen Fonds hoopt dan ook haar beleid in deze de komende vijf jaar te kunnen continueren.


Koene Vegter, secretaris Stichting Baalbergen Fonds
Noordwijk, augustus 2019


Jaarrekening 2022
Jaarverslag bestuur 2022
ANBI Standaardformulier 2022
Stichting Baalbergen Fonds