STICHTING BAALBERGEN FONDS
NOORDWIJK


BELEIDSPLAN 2012-2014


Algemene profilering en bestuurssamenstelling
De Stichting Baalbergen Fonds is opgericht op 21 maart 2005 met als doel het ondersteunen van activiteiten op cultureel, kerkelijk, natuur- en historisch gebied binnen de gemeente Noordwijk.
De stichting is door de belastingdienst in 2005 aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI).
Het bestuur van de stichting bestaat uit:
Willem Baalbergen, voorzitter (vervanger Martha Baalbergen)
Koene Vegter, secretaris
Berthelle Passchier, penningmeester
De stichting beschikt over een website www.baalbergenfonds.nl en een e-mailadres info@baalbergenfonds.nl

Algemene financiële situatie
Realisering van de doelstelling gebeurt op basis van de (rente)-inkomsten van het hoofdkapitaal van € 1.000.000. Hiertoe is voor de eerste vijf jaar, van 2006 tot en met 2010, uitgegaan van een bedrag van ca. € 18.000 jaarlijks. Voor 2011 en 2012 is uitgegaan van maximaal ca. € 20.000 en voor 2013 en 2014 van maximaal ca. € 25.000. Een en ander is mede afhankelijk van de actuele financiële situatie.

Procedure subsidieaanvragen
Subsidieaanvragen kunnen lopende het jaar bij het bestuur worden ingediend ter attentie van de secretaris:
Koene Vegter,
Golfweg 39,
2202 JH Noordwijk,
071-3615044,
info@baalbergenfonds.nl
Aanvragen dienen projecten of investeringen te betreffen die vallen onder de hierboven genoemde doelstelling van het Baalbergen Fonds. Het indienen van de subsidieaanvraag gebeurt bij voorkeur minimaal twee maanden voor aanvang van een project.
De aanvraag bestaat uit:
Aanvragen worden over het algemeen binnen een maand behandeld.

Evaluatie tot 2012
In de afgelopen jaren heeft een stijging plaats gevonden in zowel het aantal projectaanvragen als het totaal uitgekeerde subsidiebedrag tot resp. 17 subsidieaanvragen en ca. € 20.000 subsidie in 2012.
Het gemiddelde van het toegekende subsidiebedrag over de afgelopen jaren bedroeg ca. € 1.500 met een behoorlijke spreiding van € 275 tot € 5.000.
De projecten hebben in meerderheid betrekking op cultureel en historisch gebied en in minderheid op kerkelijk en natuurgebied. Subsidies zijn onder meer verleend aan muziek-, theater- en operavoorstellingen, diverse exposities en publicaties, enkele literaire projecten, een jeugdwerker voor de kerk en een herfstnatuurspel voor kinderen.
In een enkel geval werd een aanvraag afgewezen omdat er geen of te weinig relatie met de doelstelling van het Baalbergenfonds bestond.

Beleid 2013-2014
Het bedrag van de hoofdsom van € 1.000.000 is in de praktijk door de economische recessie en de daarmee gepaard gaande lagere beleggingsresultaten iets lager uitgevallen en in 2012 (situatie per 31 oktober 2012) op ca. € 980.000 uitgekomen.
In verband hiermee is besloten om in elk geval voor de komende twee jaar uit te gaan van een subsidieplafond van ca. € 25.000 en daarna de financiële situatie opnieuw te bezien.
Wat betreft de doelstelling en de aanvraagprocedure en behandeling van subsidieverzoeken is voor de komende twee jaar voor een continuering van het bestaande beleid gekozen.

Resumerend kan geconstateerd worden dat de Stichting Baalbergen Fonds geleidelijk aan meer bekendheid heeft gekregen in vooral het culturele leven van Noordwijk en dat organisaties - verenigingen en stichtingen - in toenemende mate een beroep doen op het Baalbergenfonds met het verzoek een financiële bijdrage te leveren aan de realisering van een of meer van hun projecten.


Koene Vegter, secretaris Stichting Baalbergen Fonds
Noordwijk, februari 2019


Jaarrekening 2017
Jaarverslag bestuur 2018
Stichting Baalbergen Fonds