STICHTING BAALBERGEN FONDS
NOORDWIJK


BELEIDSPLAN 2024-2028


Algemene profilering en bestuurssamenstelling
De Stichting Baalbergen Fonds (SBF) is opgericht op 21 maart 2005 met als vestigingsplaats Noordwijk.
Doelstelling is het ondersteunen van activiteiten op cultureel, kerkelijk, natuur- en historisch gebied binnen de gemeente Noordwijk, bestaande uit Noordwijk aan Zee, Noordwijk Binnen, Noordwijkerhout en De Zilk. De stichting is door de belastingdienst in 2005 aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI).
Het bestuur van de stichting bestaat uit:
Willem Baalbergen, voorzitter
Martha Baalbergen, vicevoorzitter
Koene Vegter, secretaris
Berthelle Passchier, penningmeester
Op verzoek van de Kamer van Koophandel is op basis van Europese regelgeving een opgave gedaan van de UBO’s – Ultimate Beneficial Owners - van de bestuursleden in de stichting.

De stichting beschikt over een website www.baalbergenfonds.nl en een e-mailadres info@baalbergenfonds.nl

Algemene financiële situatie
Realisering van de doelstelling gebeurt op basis van de (rente)-inkomsten van het hoofdkapitaal van € 1.000.000.
Voor de komende vijf jaar wordt uitgegaan van een toe te kennen bedrag dat kan variëren tussen de € 25.000 en maximaal € 30.000.
Een en ander is uiteraard mede afhankelijk van de actuele financiële situatie en op basis daarvan kan het maximum tijdens een jaar worden bijgesteld.

Procedure subsidieaanvragen
Subsidieaanvragen kunnen bij het bestuur worden ingediend ter attentie van de secretaris:
Koene Vegter,
Golfweg 39,
2202 JH Noordwijk,
info@baalbergenfonds.nl
Aanvragen dienen projecten of investeringen te betreffen die vallen onder de hierboven genoemde doelstelling van de Stichting Baalbergen Fonds. Indienen van de subsidieaanvraag gebeurt bij voorkeur minimaal twee maanden voor aanvang van een project.De aanvraag bestaat uit:
Aanvragen worden over het algemeen binnen een maand behandeld.

Evaluatie tot 2024
De afgelopen vijf jaar is er tijdens de coronaperiode een lichte daling geweest in het aantal aanvragen – onder de 20 – en het totaal uitgekeerde subsidiebedrag – onder de € 25.000.
In 2023 is het aantal aanvragen weer gestegen tot 23 met een totaalbedrag van ca. € 27.000.
De aanvragen variëren van enkele honderden tot een paar duizend euro’s bij een gemiddelde van ca. € 1.250.
De projecten hebben in meerderheid betrekking op cultureel en historisch gebied en in minderheid op kerkelijk en natuurgebied.
Subsidies zijn onder meer verleend aan muziek-, theater- en operavoorstellingen, diverse exposities en publicaties, enkele literaire projecten, educatieve en culturele activiteiten van wijk- en natuurverenigingen, scholen, kerken en musea.
Doordat Noordwijk naast de kernen Zee en Binnen inmiddels ook Noordwijkerhout en De Zilk omvat komen ook daar nu aanvragen vandaan.
Slechts in een enkel geval is een aanvraag afgewezen vanwege onvoldoende relatie met de doelstellingen van het Baalbergenfonds.


Beleid 2024-2028
Het bedrag van de hoofdsom van € 1.000.000 varieert in de praktijk jaarlijks enigszins, mede onder invloed van de economische situatie, maar blijft over een langere periode bezien toch redelijk stabiel.
Het door de stichting gehanteerde subsidieplafond is de afgelopen jaren geleidelijk aan verhoogd tot het huidige maximum van ca. € 30.000 per jaar.
Ook voor de komende vijf jaar wordt dit maximum als uitgangspunt gehanteerd, met dien verstande dat bijstelling mogelijk is afhankelijk van de actuele financiële situatie.
Wat betreft de doelstelling, de aanvraagprocedure en behandeling van subsidieverzoeken is voor de komende vijf jaar voor een continuering van het bestaande beleid hierin gekozen.

Al met al kan geconstateerd worden dat de Stichting Baalbergen Fonds op een nog steeds toenemende bekendheid kan bogen in vooral het culturele leven van Noordwijk en dat organisaties, verenigingen, stichtingen en personen in toenemende mate een beroep doen op het Baalbergenfonds met het verzoek een financiële bijdrage te leveren aan de realisering van een of meer van hun projecten.
De Stichting Baalbergen Fonds hoopt dan ook haar beleid in deze de komende vijf jaar te kunnen continueren.Koene Vegter, secretaris Stichting Baalbergen Fonds
Noordwijk, januari 2024


Jaarrekening 2022
Jaarverslag bestuur 2023
ANBI Standaardformulier 2022
Stichting Baalbergen Fonds